Wij proberen op werkdagen altijd binnen de 24h te antwoorden, heb je daarna nog geen bericht gehad dan mail gerust opnieuw!
LET OP: als wij antwoorden op GMAIL of HOTMAIL accounts dan belanden onze mails ooit in de SPAM, check deze dus ook

Contacteer Ons / zelf auto gevonden

Extra Services

Ombouw lichte vrachtAflevering aan huisTransport in overdekte trailerDEKRA keuringsrapportFast ServiceAllrisk verzekeringHomologatiekeuringReal Garant garantieProfessionele Carcleaning exterieurProfessionele Carcleaning interieurProfessionele Carcleaning coatingProfessionele Carcleaning OZONProfessionele Carcleaning dakhemel

Email Ons

info@trexcars.be

Bel Ons

+32 (0)495 – 10.86.06
+32 (0)498 – 92.82.01

Bezoek Ons

Boseind 5
3910 Neerpelt
België

Openingsuren

Altijd op afspraak
(ook mogelijk in de avonduren of weekend)

Ondernemingsnr

BE-0874.715.910

Wij spreken

Nederlands
Engels
Duits
Frans

Wij zijn gelegen op 5 minuten wandelen van het treinstation van Neerpelt (rechtstreekse verbinding met Antwerpen-centraal)

Hello

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1
De koper van de te importeren goederen erkent uitdrukkelijk van de algemene bestel-, verkoops- en factuurvoorwaarden hieronder vermeld kennis te hebben gekregen en deze te hebben aanvaard. Trex bvba wijst dus uitdrukkelijk de voorwaarden, die voorkomen op de documenten van zijn klanten af, waarbij de voorwaarden Trex bvba steeds voorrang hebben.

ARTIKEL 2
De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Zij zijn geheel vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege.

ARTIKEL 3
De leveringstermijnen zijn ter goeder trouw, doch gelden enkel als aanwijzingspunt en binden Trex bvba niet, tenzij uitdrukkelijk anders werd afgesproken. Omstandigheden als staking, brand, machinedefect, onregelmatige bevoorrading, interne organisatieproblemen, evenals alle omstandigheden die de levering bemoeilijken of vertragen worden beschouwd als vormen van overmacht en geven geen recht op schadevergoeding wegens laattijdig levering. Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale wenst, vallen te zijnen laste. Ieder eventueel recht op verhaal van de klant wegens laattijdige levering vervalt bij gebrek aan protest ten laatste op het ogenblik van de levering.

ARTIKEL 4
De goederen reizen steeds onder de voorwaarden van de CMR verzekering. Indien deze niet toereikend is dan kan op vraag van de klant een allrisk verzekering voor het transport afgesloten worden. Alle schade die voorkomt tijdens het transport zal volgens de voorwaarden van de gekozen verzekering afgehandeld worden. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

ARTIKEL 5

Alle goederen worden geleverd, in ontvangst genomen en aanvaard op de zetel van Trex bvba. De inontvangstneming dekt de zichtbare gebreken. Elke andere klacht dient op straffe van verval binnen de acht dagen en bij aangetekende brief aan Trex bvba ter kennis gebracht te worden na de levering van de goederen. Dit schrijven dient een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten van de beweerdelijke gebreken. Na deze termijn wordt elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard beschouwd.

ARTIKEL 6

Tenzij anders is overeengekomen blijft de koper verantwoordelijk voor de technische staat van de geïmporteerde goederen. Trex bvba verleent geen garantie voor het afleveren van een groene kaart bij de technische keuring, de homologatie van de wagen of inschrijving bij de douane, tenzij anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 7

Trex bvba is niet verantwoordelijk voor de betaling van de aankoopprijs van de geïmporteerde goederen aan de buitenlandse verkoper. Trex bvba is tevens niet verantwoordelijk voor de betaling van de BTW, douanerechten en andere taksen gevestigd op de geïmporteerde goederen.

ARTIKEL 8
Behoudens andersluidend en schriftelijk beding zijn de facturen contant, netto, zonder korting en 8 dagen na factuurdatum betaalbaar op de zetel van Trex bvba. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, worden vanaf de hierboven vermelde vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verschuldigde bedragen verhoogd met een rente van 12 % per jaar. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt bij niet-betaling van de schuld binnen de week na de ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 15 % met een minimum van € 75 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

ARTIKEL 9
Wanneer de koper van de geïmporteerde goederen nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kan Trex bvba alle met de koper aangegane contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De wilsuiting hiertoe per aangetekende brief, aan de koper verstuurd, zal hiervoor volstaan. Dit geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de koper zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van de garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de koper het voorwerp wordt van een insolventieprocedure. De koper verklaart uitdrukkelijk dat de geïmporteerde goederen, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst. Ingevolge de ontbinding zal de verkoper, die eigenaar is gebleven van de goederen, de goederen kunnen recupereren en verkopen ten einde alle schade te beperken, en dit acht dagen na aangetekend schrijven van de in gebreke blijvende koper.

ARTIKEL 10
Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven.

ARTIKEL 11
De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.